ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Денс България“ Сдружение, гр. Варна, ул. Братя Миладинови № 24, ИД. Номер 176988971, представлявано от Илиан Чакъров, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.dancebulgaria.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.
ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
 • Наименование на Доставчика: „Денс България“ Сдружение
 • Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Братя Миладинови № 24
 • Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна, ул. Братя Миладинови № 24
 • Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. Братя Миладинови № 24,
 • E-mail: dance.bulgaria.ngo@gmail.comтел: +359 883 228 201,
 • Вписване в публични регистри: ИД № 176988971
Комисия за защита на потребителите  
  гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
  тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg
 
III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
 
Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.dancebulgaria.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация
 • Да извършват покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
 • Да извършват всякакви плащания във връзка с покупко-продажба на стоките с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане
 • Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет
Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Ползвателите извършват покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.dancebulgaria.com.
(2) Ползватели на услугата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН могат да  бъдат само лица, които могат да направят валидно и обвързващо ги волеизявление и са навършили 18 г.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за стоките съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(5) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
 
IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
 Чл. 6. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за закупуване на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” и “Регистрация”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. 
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
 
Чл. 7. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за извършване на покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Покупко-продажбата се извършва на български език.
(3) Ползвателят закупува стока, предлагана от Доставчика на адрес www.dancebulgaria.com
(4) За извършване на покупко-продажба Ползвателят използва данните, предоставени при регистрация. 
(5) Доставчикът се задължава да информира Ползвателя за всички подробности, нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения от Ползвателя телефон за контакт.
(6) Покупко-продажбата се счита за извършена в момента, в който Ползвателят премине през всички стъпки на пазаруването от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.dancebulgaria.com. 
(7) Доставчикът изпраща информация за направената онлайн покупка на електронния адрес на Ползвателя, предоставен по време на извършване на покупко-продажбата.
(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
 
Чл. 8. (1) Ползвателите извършват покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
 • Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 
 • Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола
 • Избиране на една от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка
 • Избор на метод за плащане на цената
 • Потвърждение на поръчката
 
VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 9. (1) Основните характеристики на стоките с цел подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта, предлагани от Доставчика са определени в детайлната страницата на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в детайлната страницата на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди покупко-продажбата.
(6) Доставчикът посочва преди финализиране на покупко-продажбата общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
 
Чл. 11. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откажр от закупената стока от  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.dancebulgaria.com в срок от 14 календарни (неработни дни), считано от датата на закупуване на стоката, като изпрати писмо за това на dance.bulgaria.ngo@gmail.com.
(2) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от от 14 календарни (неработни дни), считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.
 
VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
Чл. 14. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и европейското законодателство.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПолзвателитеДоставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.dancebulgaria.com, с които всеки ползвател на сайта следва да се запознае.
Чл. 15. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”.
 
IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 
Чл. 16. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 17. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.dancebulgaia.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ЗА КОНТАКТИ:

телефон: 0883228201

e-mail: dance.bulgaria.ngo@gmail.com

Сдружение "Денс България"

ЕИК: 176988971

гр.Варна ул. Братя Миладинови №24

КАК ДА НИ НАМЕРИТЕ:

гр. Варна

бул.Владислав Варненчик №256

търговски център  "Двете Кули" 

от асансьора вдясно (следвайте танцовите рисунки на пода).